Category

Menschen bei Broich

JOHANNA WEISER

JOHANNA WEISER Junior project manager     Phone: 02161 / 2933639 Fax: 02161 / 2930 – 761 J.WEISER@BROICHCATERING.COM

STEFANIE HINZ

STEFANIE HINZ Project manager     Phone: 02161 / 309454 – 7 Fax: 02161 / 2930 – 761 S.HINZ@BROICHCATERING.COM

NADINE METZNER

NADINE METZNER Head of sports & events     Phone: 02161 / 2933 – 639 Fax: 02161 / 2930 – 761 N.METZNER@BROICHCATERING.COM

SASKIA BRUCKMANN

SASKIA BRUCKMANN Junior project manager     Phone: 0221 / 28208 – 120 Fax: 0221 /28208 – 111 S.BRUCKMANN@BROICHCATERING.COM

LENA BLOCKHAUS

LENA BLOCKHAUS Project manager     Phone: 0221 / 28208 – 130 Fax: 0221 /28208 – 111 L.BLOCKHAUS@BROICHCATERING.COM

KONRAD BALCER

KONRAD BALCER Head of Köln     Phone: 0221 / 28208 – 140 Fax: 0221 / 28208 – 111 K.BALCER@BROICHCATERING.COM

STEPHAN SCHWARZ

STEPHAN SCHWARZ Senior project manager     Phone: 0228 / 9267 – 1371 Fax: 0228 / 9267 – 2370 S.SCHWARZ@BROICHCATERING.COM

ANDRÉ WEISE

ANDRÉ WEISE Head of WCCB     Phone: 0228 / 9267 – 1380 Fax: 0228 / 9267 – 2370 A.WEISE@BROICHCATERING.COM

ANDREA PAUL

ANDREA PAUL Division manager UN-Campus Bonn     Phone: 0228 / 815 – 0971 Fax: 0228 / 92 67 2370 A.PAUL@BROICHCATERING.COM

ALEXANDER VICTOR

Junior project manager     Phone: 0211 / 60203 – 318 Fax: 0211 / 60203 – 301 A.VICTOR@BROICHCATERING.COM
1 2 3 4 5